header

Beste %naam%,

 

In de ingesloten brief bij de contributiefactuur 2012 en in de brief naar de leden van 24 december 2011 met de ingesloten contributiepas voor 2012 is het al aangegeven, er is een Algemene Ledenvergadering (ALV) op 05-03-'12 om 20:00 uur in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer op de Giraffestraat 45 te Rotterdam. U bent als lid van harte uitgenodigd voor deze ALV. De concpetagenda van deze ALV is als volgt

 

1. Opening

2. Vaststelling Notulen ALV 11-04-'11

3. Mededelingen

4. Verkiezing c.q. acclamatie nieuwe leden Hoofdbestuur

5. Vrijwilligers

6. Statuten en Huishoudelijk Reglement

7, Jaarverslag en jaarrekening 2011

8. Contributieverhoging 2013

9. Clubgebouw

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

U bent van harte uitgenodigd voor deze ALV in het Clubgebouw op maandag 05-03-'12 om 20:00 uur. Mocht u als lid nog aanvullende agendapunten hebben op deze conceptagenda dan kunt u deze tot 15-02-2012 mailen naar info@bsvkralingseveer.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht