header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende.

Tot en met maandag 4 februari 2019  zijn leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer in de gelegenheid gesteld om agendapunten in te dienen voor de ALV over het kalenderjaar 2018. De agenda van de ALV 2018 die gehouden wordt op maandag 4 maart 2019 om 20:00 uur in het Clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is als volgt vastgesteld:

1. Opening;
2. Vaststelling Notulen ALV 2017 d.d. 05-03-2018;
3. Ontwikkeling Kostendekkende huur;
4. Vaststelling Jaarrekening 2018;
5. Contributieprijs en toegangsprijs 2020;
6. Vacatures Bestuursleden;
7. Rondvraag;
8. Sluiting
 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht