header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende.

Tot en met maandag 7 februari 2017  zijn leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer in de gelegenheid gesteld om agendapunten in te dienen voor de ALV over het kalenderjaar 2016. De agenda van de ALV 2016 die gehouden wordt op maandag 6 maart 2017 om 20:00 uur in het Clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer en is als volgt vastgesteld:

1. Opening;

2. Vaststelling Notulen ALV 2015 d.d. 06-03-2016;

3. Aanwas Vrijwilligers;

4. Vacatures Bestuursleden;

5. Ontwikkeling Kostendekkende huur, Pilot Zelf Beheer / 'Right to Challenge';

6. Vaststelling Jaarrekening 2016;

7. Plannen en investeringen 2017;

8. Contributieprijs en toegangsprijs 2018;

9. Rondvraag;

10. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht