header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende.

Tot en met maandag 8 februari 2016  zijn leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer in de gelegenheid gesteld om agendapunten in te dienen voor de ALV over het kalenderjaar 2015. De agenda van de ALV 2015 die gehouden wordt op maandag 7 maart 2016 om 20:00 uur in het Clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is als volgt vastgesteld:

1. Opening;

2. Vaststelling Notulen ALV 2014 d.d. 08-03-2015;

3. Aanwas Vrijwilligers, mogelijkheden WWB;

4. Vacatures Bestuursleden;

5. Voordracht Lid Kascontrolecommissie;

6. Ontwikkeling Kostendekkende huur, Pilot Zelf Beheer / 'Right to Challenge';

7. Vaststelling Jaarrekening 2015;

8. Plannen en investeringen 2016;

9. Contributieprijs en toegangsprijs 2017;

10. Rondvraag;

11. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht