header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende.

Tot en met maandag 9 februari 2015  zijn leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer in de gelegenheid gesteld om agendapunten in te dienen voor de ALV over het kalenderjaar 2014. De agenda van de ALV 2014 die gehouden wordt op maandag 9 maart 2015 om 20:00 uur in het Clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is als volgt vastgesteld:

 

1. Opening;

2. Vaststelling Notulen ALV 2013 d.d. 10-03-2014;

3. Aanwas Vrijwilligers, mogelijkheden WWB;

4. Benoeming ere-lid;

5. Vacatures Bestuursleden;

6. Vacature Bestuursleden;

7. Ontwikkeling Kostendekkende huur;

8. Vaststelling Jaarrekening 2014;

9. Plannen en investeringen 2015;

10. Contributieprijs en toegangsprijs 2016;

11. Rondvraag;

12. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht