header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende.

Tot en met maandag 10 februari 2014 zijn leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer in de gelegenheid gesteld om agendapunten in te dienen voor de ALV over het kalenderjaar 2013. De ALV 2013 die gehouden wordt op maandag 10 maart 2014 om 20:00 uur in het Clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is als volgt vastgesteld:


1. Opening;

2. Vaststelling Notulen ALV 2012 d.d. 13-05-2013;

3. Aanwas Vrijwilligers;

4. Vacatures Bestuursleden;

5. Vacature Lid Kascontrolecommissie;

6. Ontwikkeling Kostendekkende Huur;

7. Vaststelling Jaarrekening 2013;

8. Investeringen 2014;

9. Contributieprijs en losse toegangsprijs 2015;

10. Rondvraag;

11. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht