header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende.

Tot en met maandag 15 april 2013 zijn leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer in de gelegenheid gesteld om agendapunten in te dienen voor de ALV over het kalenderjaar 2012. De ALV 2012 die gehouden wordt op maandag 13 mei 2013 om 20:00 uur kent de volgende agenda:

 

1. Opening;

2. Vaststelling Notulen ALV 2011 d.d. 05-03-2012;

3. Vragen n.a.v. de actiepunten van de ALV 2011;

4. Aanwas Vrijwilligers;

5. Vacatures Bestuursleden;

6. Ontwikkeling Kostendekkende Huur;

7. Vaststelling Jaarrekening 2012;

8. Contributieprijs en losse toegangsprijs 2014;

9. Rondvraag;

10. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht