In de ALV van 05-03-'12 is de vraag gesteld over de wijziging van het banksaldo tussen de peildata 30-06-'10 naar 31-12-'10, omdat deze een daling laat zien van rond de € 10.300 zien. 
 
De jaarrekening 2010 is vastgesteld in de ALV van 11-04-'11. De ALV heeft daarbij destijds als kascontrolecommissie gediend. Ondanks dat met deze vaststelling van het boekjaar 2010 daarmee  is afgerond, gaat het bestuur onderstaand verder in op de teruggang van het saldo Liquide Middelen.

De toenmalig penningmeester, R. Kamman, geeft een stand weer van de Liquide Middelen (Kas, Bank en Giro gezamelijk) per 30-06-'10. Deze rapportage geeft een saldo van Liquide Middelen weer van € 55.700. Uit de jaarrekening 2010 blijkt een saldo van Liquide Middelen van € 45.400 (stand per 31-12-'10).
 
De teruggang van het Saldo Liquide Middelen van € 10.300 (van € 55.700 per 30-06-2010 -/- € 45.400 per 31-12-'10) is nader onderzocht. Er heeft onderzoek plaatsgevonden of er sprake was van betaalde incidentele kosten in de periode 30-06-'10 tot en met 31-12-'10. Met incidentele kosten wordt in dit verband die kosten aangemerkt die geen relatie hebben met omzet en die niet terugkerend van aard zijn. De inkopen bij grootgrutters als Sligro en Makro zijn daarmee buiten beschouwing gelaten, aangezien daar vermoedelijk ook omzet tegenover staat. In dit verband wordt het woord 'vermoedelijk' gebruikt omdat dit niet precies is vast te stellen doordat er destijds geen kassasysteem operationeel was binnen de speeltuin en niet alle kasstaten aanwezig zijn.
 
Uit onderzoek is gebleken dat de volgende zaken  door de vereniging zijn voldaan in de periode tussen 30-06-'10 en 31-12-'10, namelijk:
 
1. Bodemonderzoek i.v.m. nieuwbouw, factuurdatum 30-11-'10 ad € 1.610;
2. Eindafrekening Gas en Electriciteit, factuurdatum 09-10-'10 ad € 1.370; 
3. Asbestonderzoek i.v.m. nieuwbouw, factuurdatum 30-11-'10 ad € 970; 
4. Onroerende zaak belasting, factuurdatum 16-07-'10 ad € 920;
5. Aanschaf nieuw koffiezetapparaat, factuurdatum 06-07-'10 ad € 850 deels heeft Huttendorp hier financiële bijdrage aan geleverd;
6. Aanpassing Statuen, factuurdatum 10-06-'10 ad € 690;
7. Uitbetaalde toezichthouderschap ad € 590; 
8. Aanschaf geldkluizen, factuurdatum 20-12-'10 ad € 580; 
9. Koets tijdens Sinterklaasintocht, factuurdatum 20-11-'10 ad € 450;
10. Inhuur clown tijdens Sinterklaasintocht, factuurdatum 20-11-'10 ad € 450;
11. Aanschaf vlees voor barbeque 11-09-'10, factuurdatum 02-10-'10 ad € 430;
12. Inhuur muziekvereniging tijdens Sinterklaasintocht, factuurdatum 20-11-'10 ad € 250; 
13. Aanschaf Veiligheidsvesten Verkeersregelaar, factuurdatum 04-11-'10 ad €150;
 
Het totaalbedrag van bovenstaande incidentele facturen bedraagt daarmee € 9.310. Dit is grotendeels de verklaring van de teruggang van het saldo van Liquide Middelen. Deze situatieschets is gedeeld met de oud-penningmeester R. Kamman en deze vond dit een voldoende overtuigende verklaring van de teruggang van Liquide Middelen.
 
Hopelijk is de vraag hiermee op de juiste manier beantwoord.