In de ALV van 05-03-2012 is gevraagd aan het bestuur om na te denken over een andere inning van de contributie. Daarnaast is gevraagd ook na te denken over leden met betalingsproblemen om daar ook een oplossing voor te bieden.
In de ALV 11-04-'11 is akkoord gegaan met de facturatie van de contributie per 1 november voor het komende kalenderjaar. In deze ALV is ook akkoord gegaan met het innen van administratiekosten van € 2,50 bij te late betalen en na een aantal aanmaningen over te gaan tot royement.
 
Situatie 2011 (inning contributie 2012 ad € 17,50):
 
In de ALV d.d. 11-04-'11 is het voorstel om te factureren per 1 november voor het komende kalenderjaar en is het heffen van administratiekosten unaniem aangenomen. 
De contributie 2012 is gefactureerd per 01-11-'11 en er zijn 2 aanmaningen verstuurd. De 1e aanmaning op 24-11-'11 en de 2e aanmaning is op 07-12-'11 verstuurd. Leden die niet voor 21-12-'11 hadden betaald zijn uiteindelijk geroyeerd per brief per 21-12-'11. Per aanmaning zijn er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 
Situatiie 2012 (inning contributie 2013 ad € 20,00):
 
Om het bestaande in ere te houd heeft het bestuur besloten om de contributie 2013 als volgt te laten verlopen. De factuur voor de contributie voor het kalenderjaar 2013 wordt gefactureerd per 01-11-'12, conform het besluit ALV 11-04-'11. Er zal een mogelijkheid worden geboden tot uitstel van betaling tot 01-03-'13 voor leden die zich melden bij de vereniging. 
Daarnaast zullen de administratiekosten per aanmaning worden verlaagd van € 2,50 naar € 1,00 ingaand vanaf de contributieinning voor het kalenderjaar 2013. 
 
Het bestuur is van mening hiermee een passende oplossing te hebben geboden voor de bovengestelde vraag.